+359 898 811 880
info@pilatesmaria.com
Общи условия

Общи условия

С настоящите общи условия („Общи условия“ или „ОУ“) се уреждат взаимоотношенията между "Студио Илевън" ЕООД, ЕИК 202607199, и неговите Клиенти.

1. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите ОУ посочените по-долу изрази ще имат следното значение:

1. „Дружество“ - "Студио Илевън" ЕООД, ЕИК 202607199, търговско дружество със седалище и адрес на управление в гр. София 1517, район Подуяне, ж.к. Васил Левски,ул. Поп Груйо No 24, телефонен номер +359 898 811 880, адрес на електронна поща info@pilatesmaria.com, интернет страница www.pilatesmaria.com;

2. „Интернет страница” - уебсайт в публичното интернет пространство с домейн: www.pilatesmaria.com;

3. „Клиент” - юридическо лице или физическо лице, навършило 18 години, създало Профил с цел тестване на продукти или услуги на Дружеството или сключване на Договор от разстояние за продукти или услуги на Дружеството;

4. „Профил” - регистрация на Интернет страницата, състояща се от идентификация чрез три имена, телефонен номер, e-mail адрес и парола, която позволява на идентифициран по този начин Клиент да достига до определени части на Интернет страницата, чрез която за този Клиент са достъпни продукти и услуги, предлагани от Дружеството, и която служи за обмен на информация между Дружеството и този Клиент;

5. „Договор от разстояние” или „Договор“ - всеки договор по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), сключен между Дружеството и Клиент, без едновременното физическо присъствие на Дружеството и Клиента, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор от разстояние;

6. „Маркетингово съобщение” - информация отнсно продукти или промоции, предлагани от Дружеството в определен период от време.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Тези ОУ, определят условията, при които Клиентът може да създава и използва Профил, в това число и да поръчва и използва услуги, предлагани от Дружеството по силата на сключен между тях Договор от разстояние, или с цел предоставяне на тестова демо версия на продукти и услуги.

2.2. Преди създаване на Профил Клиентът изрично отбелязва, че е запознат с, приема и се задължава да спазва настоящите ОУ.

2.3. Достъпът до услугите, предоставяни от Дружеството, е възможен само и единствено чрез публично достъпната Интернет страница www.pilatesmaria.com, услугите се ползват онлайн, без възможност за сваляне (download). Клиентът е наясно, че сам си осигурява и поддържа достъп до Интернет.

2.4. Услугите на Интернет страницата могат да бъдат използвани само от Клиенти, които са надлежно регистрирани чрез създаване на Профил и задължително са навършили 18 г.. С регистрацията си в Интернет страницата чрез създаването на Профил лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години) и че предоставените от него данни са пълни и верни. За посочване на неверни данни Клиентът носи наказателна отговорност.

2.5. С отправянето на поръчка за сключване на Договор през Интернет страницата Клиентът декларира, че е дава изричното си съгласие за сключване на Договор от разстояние.

2.6. С един електронен адрес може да се регистрира само един Профил.

2.7. Клиентът носи отговорност за всички причинени на Дружеството и трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили от негово действие и/или бездействие при използването на Интернет страницата, Профла и предоставяните от Дружеството продукти и услуги.

2.8. Клиентът има право да оттегли съгласието с ОУ в момента на сключване на Договор, при условие, че Клиентът няма задължения към Дружеството и само ако не е започнало изпълнението на Договора. В този случай Дружеството ще заличи Профила и ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.9. Дружеството има право да прехвърли своите права и задължения по тези ОУ и по всеки Договор на трето лице, за което писмено уведомява Клиента.

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на Интернет страницата, са изключителна собственост на Дружеството.

3.2. Без изричното писмено съгласие на Дружеството Клиент няма право да копира, прехвърля, модифицира, нито да прави други изменения на съдържанието, включително и по отношение на лого, търговски марки и други обекти на интелектуална собственост.

3.3. Интернет страницата може да бъде разглеждана без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности с Профил, включително, ползването на продукти и услуги на Дружеството, и е абсолютно доброволна и безплатна.

4. КОНТАКТ

4.1. Дружеството поддържа на Интернет страницата своите актуални и точни данни за идентификация, както и данни за контакт.

4.2. С попълването на данни за контакт в Интернет страницата, Клиентът се съгласява Дружеството да използва тези данни във връзка с целта, за която са попълнени, в това число и да установява контакт с Клиента посредством тези данни.

4.3. С попълване формата за контакт Клиентът изрично може да предостави съгласие да получава известия, съобщения, включително и маркетингова информация (за промоции и др.) от Дружеството, което може да оттегли по всяко време след това.

5. ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

5.1. С приемането на настоящите ОУ Клиентът дава изричното си съгласие Дружеството да обработва предоставените от него лични данни. Дружеството обработва лични данни на Клиент само за строго определени цели, като:

  • Сключване и изпълнение на Договор;
  • Комуникация във връзка с въпроси и коментари;
  • Изпращане на брошури, известия маркетингови съобщения, когато е предоставено изрично съгласие от Клиента за това;
  • Изпълнение на законови задължение на Дружеството.

5.2. Личните данни се обработват на територита на Република България.

5.3. Дружеството може да обработва и предоставя на трети лица лични данни на Клиент, когато това е предвидено от приложимото право, както и съгласно посоченото в Политиката за защита на личните данни на Дружеството.

5.4. Допълнителна информация относно обработването на лични данни се съдържа в Политиката за обработване на лични данни, достъпна на адрес https://pilatesmaria.com/privacy-policy и Политиката за обработване на данни при посещаване на нашия уебсайт, достъпна на адрес https://pilatesmaria.com/cookie-policy.

6. ДОСТЪП ДО УСЛУГИ. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИНА НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Достъп до продукти и услуги има лице, което е създало Профил. За целта Клиентът трябва да приеме настоящите ОУ.

6.1.1. Продукти и услуги на Дружеството могат да се достъпват и поръчат само през регистрирания Профил на Интернет страницата.

6.1.2. Всеки Клиент може да има само един Профил и няма право да споделя своя Профил с други лица. Дружеството може без предупреждение да ограничи достъпа до Интернет страницата на Клиент с оглед на негови неправомерни действия. Дружеството има право да ограничи или прекрати достъпа на Клиент до Профила му при опит за и/или осъществено нерегламентирано споделяне между няколко лица, както и да търси обезщетение.

6.1.3. Ползване на демо версия на продукти и услуги за тестов период не е обвързано със поръчка и плащане на цена от Клиент.

6.2. Дружеството може по всяко време да ограничи възможността за ползване или закупуване на налични продукти или услуги за един или повече Клиенти. За позване на пълната версия на продукти и услуги Клиентът сключва Договор и дължи заплащането на цена на Дружеството.

6.3. Всички обявени на Интернет страницата цени на продукти и услуги са в български лева и включват данък добавена стойност (ДДС). При сключване на Договор, но винаги преди завършването на поръчката, Дружеството посочва на Интернет страницата точната стойност на допълнителни разходи за доставка (ако има такива), които Клиентът трябва да заплати, както и общата стойност на поръчката, в това число цена на поръчаните продукти с включени всички данъци, такси и други и цена на доставката им. Със сключването на Договор Клиентът се задължава да заплати общата стойност, в това число разходите за доставка, ако има такива, в посочения при сключване на дговора размер.

6.4. Цената на промоционални продукти и услуги е валидна при сключване на Договор през съответния промоционален период, както и при изпълнение на останалите условия, изрично посочени от Дружеството, ако има такива.

6.5. Клиент може да се откаже от сключването на Договор за продукти или услуги, по реда и при условията на чл. 2.8. от настоящите ОУ.

6.6. При поръчка, Клиентът декларира, че предоставената от него информация е точна, пълна и актуална към момента на завършване на поръчката.

6.7. Дружеството може едностранно да откаже да изпълни поръчка, като предварително уведоми Клиент, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи, когато:

6.7.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата, е непълна и/или невярна;

6.7.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат и/или нанасят вреда на Дружеството и/или на трети лица;

6.7.3. са налице други основателни причини.

6.8. С приемането на настоящите ОУ Купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи на поръчка да заплаща на Дружеството авансово и в пълен размер продажната цена на всяка поръчка.

6.9. В Интернет страницата най-късно при започване на процеса на поръчване Дружеството посочва дали има ограничения за доставката на продуктите или услугите и какви платежни средства приема. Клиентът следва да избере един от следните начини на заплащане:

6.9.1. чрез системата на paypal;

6.10 Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин на плащане, съответно, и съгласно условията между Клиента и съответния доставчик на платежни услуги. В случай, че Дружеството не получи плащане съгласно избрания от Клиента начин най-късно до един ден от отправяне на поръчката, Дружеството има право да счита поръчката на Клиента за невалидна или да счита, че Клиентът се е отказал от направената поръчка.

6.11. Договорът се счита за сключен в от момента на получаване от Дружеството на плащането на заявените продукти или услуги, извършено от Клиента, и потвърждаването на поръчката от Дружеството. Потвърждаването на сключен Договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП и по чл. 6.16 от тези ОУ, се извършва чрез съобщение до предоставената от купувача електронна поща.

6.12. След потвърждаване на плащането Дружеството незабавно предоставя на Клиента достъп до поръчаните продукти и услуги, при условията и сроковете на сключения Договор.

6.13. Договорът се се сключва за определения в поръчката срок. След изтичане срока на Договора, услугата се деактивира.

6.14. В случай на използзване на демо версия на продукти и услуги с цел тестване и запознаване, Клиентът има достъп да тези демо версии на продукти и услуги за период, определен на Интернет страницата.

6.15. Всички предлагани от Дружеството продукти и услуги са със цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, и се полват само онлайн през Интернет страницата без възможност за сваляне (download). Клиентът сам осигурява и поддържа достъп до Интернет за срока на Договора.

6.16. За избягване всякакво съмнение с приемане на тези ОУ Клиентът: (а) дава изричното си съгласие, че със стартиране на програмата (продукта/услугата), предмет на Договора, изпълнението на Договора ще се счита за започнало, съответно, задължението на Дружеството да предостави продукта или услугата е изпълнено, и (б) потвърждава, че знае, че давайки съгласието си по предходната б. (а) от настоящия чл. 6.16.1 ще загуби правото си на отказ от Договора. съответно, че заплатените по Договора суми няма да му бъдат възстановени.

7. ЗЛОУПОТРЕБА С ДАННИ

7.1. Дружеството не поема отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от и/или претърпи вреди от действия или бездействия на трети лица, които се представят за представители на Дружеството.

7.2. Клиентът ще информира при първа възможност Дружеството при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Дружеството не носи отговорност за действията на което и да било лице, което използва съдържанието и/или информацията от Интернет страницата.

8.2. Дружеството не носи отговорност за каквито и да било вреди, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата.

8.3. Дружеството не носи отговорност, ако по техническа или друга причина извън контрола на Дружеството Клиента няма достъп до Интернет страницата, до съдържанието й, до Профила или до продукти и услуги, или достъпът е частичен или затруднен.

8.4. Дружеството не носи отговорност за начина на използване от страна на Клиента на предоставяните продукти и/или услуги. За избягване всякакво съмнение Клиентът декларира и се съгласява, че:

8.4.1. е запознат със спецификата предлаганите от Дружеството продукти или услуги и че същите ще му бъдат предоставени в цифров /нематериален/ вид (цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител);

8.4.2 предлаганите от Дружеството продукти или услуги представляват комплекс от упражнения /програми/, предназначени за подобряване физическото състояние и тонус, което обаче Дружеството не гарантира;

8.4.3. изпълнението на програмата (използването на продуктите и услугите) не е задължително и Клиентът изпълнява програмите от упражнения по собствено желание;

8.4.4. ще изпълнява програмата /комплекса от упражнения/, т.е. ще използва продуктите и услугите, само съобразно наличните на Интернет страницата указания.

8.5. Клиентът потвърждава и се съгласява, че отговорността за евентуалните вреди, които биха могли да настъпят от неправилното изпълнение или използване на продуктите или услугите се носи изцяло от и е за сметка на Клиента.

8.6. Дружеството не носи отговорност, ако Клиент не може да използва продукти и услуги, поради затруднения с достъп до Интернет, неизправност на устройствата на Клиента или други технически причини, извън контрола на Дружеството.

8.7. Дружеството не е отговорно за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата, поради всякаква причина, включително и тези, причинени от промени, настройки и други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

8.8. Дружеството не е отговорно за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други разноски, които са настъпили поради или във връзка с неспазване на тези ОУ от Клиента.

9. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение/невъзможност за изпълнение, частично или изцяло, когато това се дължи на непреодолима сила.

9.2. Страната или законен нейн представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

9.3. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на Договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

10. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

10.1. Всякакви спорове във връзка с тези ОУ, които могат да настъпят между Клиент и Дружеството ще бъдат разрешавани добросъвестно по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство. Приложимо е българското право.

10.2. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал.1 и ал. 4 от ЗЗП между Дружеството и потребител по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, са помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите - https://kzp.bg/.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Ако някоя от разпоредбите на тези ОУ е или бъде обявена за недействителна или невалидна, това не засяга действителността на останалите разпоредби.

11.2. Дружеството може едностранно и без предварително известие да прави промени на тези ОУ и всякакви промени на Интернет страницата.

Настоящите ОУ са приети на 02.05.2019г и влизат в сила от 16.05.2019г.

7-дневна безплатна програма - Пилатес начинаещи

7-дневна безплатна програма - Пилатес начинаещи

30-дневна програма - Пилатес начинаещи

30-дневна програма - Пилатес начинаещи

365-дневна пълна програма “НОВО ТЯЛО”

365-дневна пълна програма “НОВО ТЯЛО”

VIP пакет 60 месеца достъп до всички видеоуроци

VIP пакет 60 месеца достъп до всички видеоуроци